Tao Ye Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

 

20151024014436538
Tao Ye
 Principle Investigator
Short CV

 

Yi-an Guo
 Co-Principle Investigator
Short CV

 

CURRENT MEMBERS :

Postdoctoral Fellow

Yu-Jie
 Jie Yu

 

Year of 2014

 Xuelei Jia

Year of 2015

 程莹莹
 Yingying Cheng

Year of 2016

 福松  杨明泽
 Fusong Wu  Mingze Yang

Year of 2017

   
Feipeng Han Yi Xiao

Year of 2018

     
Jing Chen  Xuanjie Chen  Xiaoyun Liao(联合培养)

Year of 2019

Tao Zhang Jiawei  Meng Wenquan Peng

 

Yijun Wu Jie Li(联合培养)

 

 

FORMER MEMBERS :

 

picture
Dr. Shuo Liang
(2004-2009)
picture
Dr. Bo Chen
(2005-2010)
picture
Dr. Xuguang Gao
(2004-2010)
picture
Dr. Hui Liu
(2005-2010)
picture
Dr. Zheng Chen
(2006-2011)
picture
Gang Fu
(2006-2011)
picture
Dr. Lei Wang
(2004-2011)
picture
Dr. Junyang Liu
(2006-2011)
picture
Dr. Lu Dai
(2005-2012)
picture
Dr. Mingzhong Wang
Postdoc(2011-2013)
picture
Dr. Bohua Long
Postdoc(2010-2012)
picture
Dr. Shuo Li
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Ying Jin
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Shoubing Tang
Postdoc(2008-2010)
picture
Xiangyang Feng
Visiting Student(2011-2013)
picture
Rongxuan Zhang
Visiting Student(2010-2012)
picture
Huichao Luo
Visiting Student(2008-2010)
picture
Juefei Zhang
Visiting Student(2009-2010)
Ren-Qi
Qi Ren
Research Assistant (2005-2011)
Li-Peng
Peng Li
Research Assistant
picture
Peipei Li
(2010-2014)
picture
Changshan Lv
Visiting student(2010-2013)
picture
Dr. Liankai Song
(2008-2013)
picture
Dr. Honggang Gui
( 2009-2014)
picture
Dr. Shiwei Qu
( 2009-2014)
picture
Junmin Feng
(2012-2015)
picture
Yang Liu
(2011-2015)
picture
Dr. Yi'an Guo
(2010-2015)

 

 picture  picture picture Chen-Ying
 Dr. Xiao Ma  Dr. Honghui Lei  Dr. Jingjing Zhou Ying Chen
 (2010-2015)  (2011-2016)  (2011-2016)  (2012-2016)

 

picture Chen-Kai Gao-Bowen Wang-Lushun
 Yang Li Kai Chen Bowen Gao Lushun Wang
 (2011-2017) (2012-2017)

(2017-2019

Postdoctoral Fellow)

(2012-2017) (2012-2017)
闫博
Jialei Yan
(2012-2018)
Liao Linping
Linping Liao
(2013-2018)
Zhao Meng
Meng Zhao
(2013-2018)
Langlang Liu
(Visiting Student 2017-2019)