Huang Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

Jingwei Xu

时间:2017-10-12

Jingwei Xu

Email:Davidno1233@163.com

Shenzhen Graduate School,Peking Uinersity (2017-now)

Advisor:Prof.Yong Huang

Bachlor school:college of pharmacy,Huazhong University of Science and Technology