Huang Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

Zhiqi He

时间:2013-04-11

 

Zhi-Qi He

1019128538@qq.com

Education

2007-2011 B.S., China Agricultural University

Advisor: Prof. Huang Yong and Huang Jiaxing

2011-now Graduate student: College of Chemistry and Molecular Engineering,Peking University

Advisor: Prof.Huang Yong

Publications

1.Weiming Gao, Zhiqi He, Yong Qian, Jin Zhao and Yong Huang, Chem Sci., 2012, 3, 883-886