Home > 动态 > 科研成果 > 专利 > 专利专著

1. 授权发明专利

(1) 白建峰, 张承龙, 王景伟, 孟悦聪, 冀豪栋。 一种用于嗜酸细菌培养的发酵装置。 CN203033993U

 


2. 软件著作权

(2) 刘文,李璠,黄韬博,冀豪栋,杜朋辉。 环境有机污染物分子的反应活性数据库APP V1.0。2021SR1387391(08902882)

 


3. 专著

(3) Liu W., Ji H., Chen L., Duan J. 《RSC BOOK: Emerging Nanotechnologies for Water treatment》(RSC Publishing)