Han Group
Computational Biology and Biophysics Group

♦ Grade: 2012

                   

Xuehan Jiang (蒋雪涵)                                                                  Yang Cao (曹阳)

hanx_jiang@hotmail.com                                                            caoyang0521@pku.edu.cn

 

Grade: 2014

                                  photo (2) 

Shu Li (李舒)                                                                                  Wan Zhang (张婉)                                                        

1401111217@pku.edu.cn                                                              1582484331@163.com                                                

                QQ图片20161021231521

Qinsi Xiong (熊琴思)                          Chen Li (李辰)

kingcy1992@163.com                           2903683386@qq.com

 

Grade:2016

                                              

Xuan Tang (唐璇)                                                    Xiang Cai (蔡翔)                                                     Miao Yuan(员苗)

tang7x@pku.edu.cn                                                caixiang@pku.edu.cn                                            miaoyuan_jlu@163.com

 

Grade:2017

                    

Bohua Wu (吴博华)                                                                    Ying Gao (高颖)

1701213424@pku.edu.cn                                                          1701213405@pku.edu.cn

 

Grade: 2018

Hang Zheng (郑行)

hzheng@pku.edu.cn

 

Grade: 2019

Zhongyuan Qin (秦中元)

1064224155@qq.com

 

Research Assistant

Yuwei Han (韩雨薇)

hanyuwei1994@me.com