PUBLICATION

(# co-first author, * corresponding author)

1. Di Zhang*, Jinjun Gao#, Zhijun Zhu#, Qianying Mao, Zhiqiang Xu, Pankaj K Singh, Cornelius C. Rimayi, Carlos Moreno-Yruela, Shuling Xu, Gongyu Li, Yi-Cheng Sin, Yue Chen, Christian A. Olsen, Nathaniel W. Snyder, Lunzhi Dai*, Lingjun Li*, Yingming Zhao*. The glycolysis-associated lysine lactylation is KL-la, but not KD-la and Kce. Nature Chemical Biology  Accepted

2. Jinjun Gao, Xinlei Sheng, Jianfeng Du, Di Zhang, Chang Han, Yue Chen, Chu Wang*, Yingming Zhao*. Identification of 113 new histone marks by CHiMA, a tailored database search strategy. Science Advances, 2023, 9, eadf141 | View

3. Jinjun Gao#, Yuan Liu#, Fan Yang, Xuemin Chen, Benjamin F. Cravatt, Chu Wang*. CIMAGE2.0: An Expanded Tool for Quantitative Analysis of Activity-based Probe Profiling (ABPP) Data. Journal of Proteome Research, 2021. 10.1021/acs.jproteome.1c00455 | View

4. Jinjun Gao#, Fan Yang#, Jinteng Che, Yu Han, Yankun Wang, Nan Chen, Daniel W. Bak, Shuchang Lai, Xiao Xie, Eranthie Weerapana, Chu Wang*. Selenium-Encoded Isotopic Signature Targeted Profiling. ACS Central Science, 2018. 4:960-970. | View

5. Fan Yang#,Jinjun Gao#, Jinteng Che, Guogeng Jia, Chu Wang*. A Dimethyl-Labeling-Based Strategy for Site-Specifically Quantitative Chemical Proteomics. Analytical Chemistry, 2018. 90:9576-9582. | View

6. Jinjun Gao, Ruilong Liu, Kasturi Chakraborty, Xinlei Sheng, Chang Han, Lev Becker, Yingming Zhao*. Dynamic investigation of hypoxia-induced L-lactylation. Under Revision

7. Jinjun Gao, Xinxin Yu, Fengming Ma, Jing Li. RNA-Seq Analysis of Transcriptome and Glucosinolate Metabolism in Seeds and Sprouts of Broccoli (Brassica oleracea var. italica). PLOS ONE, 2014. 9:e88804 | View

8. Huairui Yuan, Xujia Wu, Qiulian Wu, Adam Chatoff, Emily Megill, Jinjun Gao, Tengfei Huang, Tingting Duan, Kailin Yang, Chunyu Jin, Shuai Wang, Linjie Zhao, Pascal Zinn, Kalil Abdullah, Yingming Zhao, Nathaniel Snyder, Fanen Yuan, Jeremy Rich. Lysine Catabolism Reprograms Tumour Immunity through Histone Crotonylation. Nature, 2023. | View

9. Guogeng Jia, Jinjun Gao, Fan Yang, Tianyu Feng, Chu Wang*. An accelerated and optimized algorithm of selenium-encoded isotopic signature targeted profiling for global selenoproteome analysis. Methods in Enzymology, 2022. 662:241-258. | View

10. Huan Tang#, Guogeng Jia#, Jinjun Gao, Fan Yang, Ziyao Tang, Yuan Liu, and Chu Wang* Quantifying Turnover Dynamics of Selenoproteome by Isotopic Perturbation. Analytical Chemistry, 2022, 94, 27, 9636–9647 | View

11. Carlos Moreno-Yruela#, Di Zhang#, Wei Wei, Michael Bæk, Jinjun Gao, Alexander L.
Nielsen, Julie E. Bolding, Lu Yang, Samuel T. Jameson, Jiemin Wong, Christian A. Olsen, Yingming Zhao*. Class I Histone Deacetylases (HDAC1–3) are Histone Lysine Delactylases. Science Advances, 2022. 8:eabi6696. | View

12. Ziad Ibrahim, Tao Wang, Olivier Destaing, Nicola Salvi, Naghmeh Hoghoughi, Clovis Chabert, Alexandra Rusu, Jinjun Gao, Leonardo Feletto, Nicolas Reynoird, Thomas Schalch, Yingming Zhao, Martin Blackledge, Saadi Khochbin & Daniel Panne*. Structural insights into p300 regulation and acetylation-dependent genome organization. Nature Communications, 2022. 13:7759 | View

13. Kyle Delaney, Minjia Tan, Zhesi Zhu, Jinjun Gao, Lunzhi Dai, Sunjoo Kim, Jun Ding, Maomao He, Levon Halabelian, Lu Yang, Prabakaran Nagarajan, Mark R. Parthun, Sangkyu Lee, Saadi Khochbin, Yujun. George Zheng, and Yingming Zhao*. Histone lysine methacrylation is a dynamic post-translational modification regulated by HAT1 and SIRT2. Cell Discovery, 2021. 7(1):122. | View

14. Daniel W. Bak*, Jinjun Gao, Chu Wang, Eranthie Weerapana*. A Quantitative Chemoproteomic Platform to Monitor Selenocysteine Reactivity within a Complex Proteome. Cell Chemical Biology, 2018. pii:S2451-9456(18)30188-0. | View

15. Ke Qin#, Yuntao Zhu#, Wei Qin,Jinjun Gao, Xuan Shao, Yanling Wang, Wen Zhou*, Chu Wang*, and Xing Chen*. Quantitative Profiling of Protein O‐GlcNAcylation Sites by an Isotope-Tagged Cleavable Linker. ACS Chemical Biology, 2018, 13, pp 1983–1989. | View

16. Ying Chen, Yuan Liu, Tong Lan, Wei Qin, Yuntao Zhu, Ke Qin, Jinjun Gao, Haobo Wang, Xiaomeng Hou, Nan Chen, Jose Pedro Friedmann Angeli, Marcus Conrad, and Chu Wang*. Quantitative Profiling of Protein Carbonylations in Ferroptosis by an Aniline-Derived Probe. Journal of the American Chemical Society, 2018. | View

17. Xinxin Yu, Jinjun Gao, Yong Li, Jing Li*. Flg22 Transcriptome Analysis of Arabidopsis thaliana and Changes of Glucosinolates Metabolism Pathway Induced by Flg22. China Biotechenology, 2014,34:30-38. | View