Molecular Cell Biology Lab

1)Feng Yin, Chengbin Yang, Qianqian Wang, Shuwen Zeng, Rui Hu, Guimiao Lin, Jinglin Tian, Siyi Hu, Rong Feng Lan, Ho Sup Yoon, Fei Lu*, Kuan Wang*, and Ken-Tye Yong*. A Light-Driven Therapy of Pancreatic Adenocarcinoma Using Gold Nanorods-Based Nanocarriers for Co-Delivery of Doxorubicin and siRNA. Theranostics 5(8), 818-833. 2015.

2)Feng Yin, Rongfeng Lan, Xiaoming Zhang, Linyu Zhu, Fangfang Chen, Zhengshuang Xu, Yuqing Liu, Tao Ye, Hong Sun, Fei Lu * and Hui Zhang. * LSD1 Regulates Pluripotency of Embryonic Stem/Carcinoma Cells through HDAC1-mediated eacetylation of Histone H4 at Lysine 16. Molecular and Cellular Biology, 34(2), 158-179. 2014.

3) Xiaoming Zhang, Fei Lu, Jing Wang, Feng Yin, Zhengshuang Xu, Dandan Qi, Xianhui Wu, Yuwen Cao, Weihua Liang, Yuqing Liu, Hong Sun, Tao Ye, and Hui Zhang. Pluripotent Stem Cell Protein Sox2 Confers Sensitivity towards LSD1 Inhibition in Cancer Cells. Cell Reports, 5, 445-457, 2013.

4) Rongfeng Lan, Guimiao Lin, Feng Yin, Jun Xu, Xiaoming Zhang, Jing Wang, Yanchao Wang, Jianxian Gong, Yuan-Hua Ding, Zhen Yang, Fei Lu* and Hui Zhang. * Dissecting the Phenotypes of Plk1 Inhibition in Cancer Cells Using Novel Kinase Inhibitory Chemical CBB2001. Laboratory Investigation.92, 1503-1514, 2012.

5) Jing Wang, Fei Lu, Qi Ren, Hong Sun, Zhengshuang Xu, Rongfeng Lan, Yuqing Liu, David Ward, Junmin Quan, Tao Ye,, and Hui Zhang*. Novel Histone Demethylase LSD1 Inhibitors Selectively Target Cancer Cells with Pluripotent Stem Cell Properties. Cancer Research 71:7238-7249. 2011. (Co-first author)

6) Fei Lu, Rongfeng Lan, Hongyin Zhang, Qing Jiang and Chuanmao Zhang*. Geminin is partially localized to centrosome and plays a role in proper centrosome duplication. Biology of the Cell 101, 273–285, 2009.

7) Fei Lu and Hui Zhang*. Chapter 6, Targeting Non-Acetylation Histone Erasers, in Epigenetics and Drug Discovery, edited by Nessa Carey, published by the Royal Society of Chemistry, Cambridge, United Kingdom, in press.

8) Fei Lu, Chuanmao Zhang: The regulation of initiation of DNA replication,《Molecular and Cellular biology》(Edit by Yeguang Chen, Chuanmao Zhang and Quan Chen)Beijing, Tsinghua University Publication, 2006.9; 245-260.

9) Xiaofeng Zheng, Xueyu Dai, Yanmei Zhao, Qiang Chen, Fei Lu, Deqiang Yao, Quan Yu, Xinping Liu, Chuanmao Zhang, Xiaocheng Gu, and Ming Luo. Restructuring of the dinucleotide-binding fold in an NADP(H) sensor protein. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104(21): 8809–8814.

10)Hui Ren, Liya Wang, Matthew Bennett, Yuhe Liang, Xiaofeng Zheng, Fei Lu, Lanfen Li, Jie Nan, Ming Luo,Staffan Eriksson, Chuanmao Zhang, and Xiao-Dong Su. The crystal structure of human adenylate kinase 6: An adenylate kinase localized to the cell nucleus. (2005) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102(2): 303–308.