Molecular Cell Biology Lab

Rong-Feng Lan’ s paper published on Laboratory Investigation

时间:2013-04-23
 Laboratory Investigation 92, 1503-1514 (October 2012)

Dissecting the phenotypes of Plk1 inhibition in cancer cells using novel kinase inhibitory chemical CBB2001

Rongfeng Lan, Guimiao Lin, Feng Yin, Jun Xu, Xiaoming Zhang, Jing Wang, Yanchao Wang, Jianxian Gong, Yuan-Hua Ding, Zhen Yang, Fei Lu and Hui Zhang