picture
Dr. Shuo Liang
(2004-2009)
picture
Dr. Bo Chen
(2005-2010)
picture
Dr. Xuguang Gao
(2004-2010)
picture
Dr. Hui Liu
(2005-2010)
picture
Dr. Zheng Chen
(2006-2011)
picture
Gang Fu
(2006-2011)
picture
Dr. Lei Wang
(2004-2011)
picture
Dr. Junyang Liu
(2006-2011)
picture
Dr. Lu Dai
(2005-2012)
picture
Dr. Mingzhong Wang
Postdoc(2011-2013)
picture
Dr. Bohua Long
Postdoc(2010-2012)
picture
Dr. Shuo Li
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Ying Jin
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Shoubing Tang
Postdoc(2008-2010)
picture
Xiangyang Feng
Visiting Student(2011-2013)
picture
Rongxuan Zhang
Visiting Student(2010-2012)
picture
Huichao Luo
Visiting Student(2008-2010)
picture
Juefei Zhang
Visiting Student(2009-2010)
Ren-Qi
Qi Ren
Research Assistant (2005-2011)
Li-Peng
Peng Li
Research Assistant
picture
Peipei Li
(2010-2014)
picture
Changshan Lv
Visiting student(2010-2013)
picture
Dr. Liankai Song
(2008-2013)
picture
Dr. Honggang Gui
( 2009-2014)
picture
Dr. Shiwei Qu
( 2009-2014)
picture
Junmin Feng
(2012-2015)
picture
Yang Liu
(2011-2015)
picture
Dr. Yi’an Guo
(2010-2015)

 

 picture  picture picture Chen-Ying
 Dr. Xiao Ma  Dr. Honghui Lei  Dr. Jingjing Zhou Ying Chen
 (2010-2015)  (2011-2016)  (2011-2016)  (2012-2016)

 

picture Chen-Kai Gao-Bowen Wang-Lushun
 Yang Li Kai Chen Bowen Gao Lushun Wang
 (2011-2017) (2012-2017)

(2017-2019

Postdoctoral Fellow)

(2012-2017) (2012-2017)
闫博
Dr. Jialei Yan
(2012-2018)
Liao Linping
Linping Liao
(2013-2018)
Zhao Meng
Meng Zhao
(2013-2018)
Langlang Liu
(Visiting Student 2017-2019)
 

Dr. Xuelei Jia
(2014-2020)
 

程莹莹

Dr. Yingying Chen
(2015-2020)