Wang Research Group
王新炜课题组

Publications


Google Scholar Link         ResearchGate Link

Book Chapters

[1] Xinwei Wang*, Zheng Guo, “Atomic Layer Deposition for Nanomaterials Synthesis” in “Handbook of Synthetic Methodologies and Protocols of Nanomaterials, Volume 3: Unconventional Methods for Nanostructure Fabrication” (World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology), pp. 257-277 (2019). DOI: 10.1142/9789813277847_0010

Journal Articles

2020

[92] Qian Wang, Jae Hac Ko, Feng Liu, Wei Xiong, Xinwei Wang, Qiyong Xu*, “Bio-clogging Mitigation in the Leachate Collection System of Municipal Solid Waste Landfill Using Graphene Oxide-coated Geotextiles”, Chemosphere (2020). DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128779

[91] 国政, 王新炜*, “等离子体辅助原子层沉积过渡金属及其碳化物”, 中国科学 : 技术科学  (2020). DOI: 10.1360/SST-2020-0342

[90] Hao Li#, Ran Zhao#, Jiahao Zhu#, Zheng Guo, Wei Xiong, Xinwei Wang*, Organosulfur Precursor for Atomic Layer Deposition of High-Quality Metal Sulfide Films”, Chemistry of Materials 32, 8885 (2020). (#Equal contribution)  DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02505

[89] Yuhao Shi, Yingkai Zheng, Jialiang Wang, Ran Zhao, Tao Wang, Changbin Zhao, Kuan-Chang Chang, Hong Meng*, Xinwei Wang*, Hysteresis-Free, High-Performance Polymer-Dielectric Organic Field-Effect Transistors Enabled by Supercritical Fluid”, Research 2020, 6587102, (2020). DOI: 10.34133/2020/6587102

[88] Jianmin Shi, Jialiang Wang, Xinwei Wang*, Xiaofei Yu, Man Li, Xiuyu Zhang, Jianming Xue, Shuming Peng*, Radiation-induced charge trapping in Si-MOS capacitors with HfO2/SiO2 gate dielectrics”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 479, 150 (2020). DOI: 10.1016/j.nimb.2020.06.039

[87] Yujun Zhang, Gaomin Li, Shenghai Pei, Bingbing Lyu, Qiaoling Huang, Xinwei Wang, Wei He*, Mingyuan Huang*, Self-modulated photoluminescence of CrBr3 flake”, Micro & Nano Letters  accepted (2020).

[86] Gaomin Li, Liang-Long Huang, Xiaobin Chen, Cai Liu, Shenghai Pei, Xinwei Wang, Shanmin Wang, Yusheng Zhao, Dapeng Yu, Le Wang*, Fei Ye, Jia-Wei Mei*, Mingyuan Huang*, Probing the continuum scattering and magnetic collapse in single-crystalline α-Li2IrO3 by Raman spectroscopy”, Physical Review B 101, 174436 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.174436

[85] Shenghai Pei, Liang-Long Huang, Gaomin Li, Xiaobin Chen, Bin Xi, XinWei Wang, Youguo Shi, Dapeng Yu, Cai Liu, Le Wang*, Fei Ye, Mingyuan Huang*, Jia-Wei Mei*, Magnetic Raman continuum in single-crystalline H3LiIr2O6”, Physical Review B 101, 201101 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.201101

[84] 赵冉, 王新炜*, “原子层沉积机理的原位光电子能谱研究进展”, 中国科学 : 化学 50, 669 (2020). DOI: 10.1360/SSC-2020-0037

[83] Zuyun He, Zheng Guo, Xiao Zhong, Xiaofei Chen, Jianming Xue, Xinwei Wang*, Yan Chen*, Spectroscopic investigation of defects mediated oxidization of single-layer MoS2”, Science China Technological Sciences (2020). DOI: 10.1007/s11431-020-1593-4

[82] Shihao Su, Xun Guo, Yanjun Fu, Yanbo Xie*, Xinwei Wang*, Jianming Xue*, Origin of Nonequilibrium 1/f Noise in Solid-State Nanopores”, Nanoscale 12, 8975 (2020). DOI: 10.1039/C9NR09829A

[81] Kuan Hu, Wei Xiong, Chengjie Sun, Chan Wang, Jingxu Li, Feng Yin, Yixiang Jiang, Ming-Rong Zhang, Zhou Li*, Xinwei Wang*, Zigang Li*, Self-Assembly of Constrained Cyclic Peptides Controlled by Ring Size”, CCS Chemistry 2, 42 (2020). DOI: 10.31635/ccschem.020.201900047

[80] Yujun Zhang, Xiaohua Wu, BingBing Lyu, Minghui Wu, Shixuan Zhao, Junyang Chen, Mengyuan Jia, Chusheng Zhang, Le Wang, Xinwei Wang, Yuanzhen Chen, Jiawei Mei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hugen Yan, Qihang Liu, Li Huang, Yue Zhao*, Mingyuan Huang*, Magnetic Order-Induced Polarization Anomaly of Raman Scattering in 2D Magnet CrI3”, Nano Letters 20, 729 (2020). DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04634

[79] Zuyun He, Zheng Guo, Qingbo Wa, Xiao Zhong, Xinwei Wang, Yan Chen*, NiSx@MoS2 Heterostructure Prepared by Atomic Layer Deposition as high Performance Hydrogen Evolution Reaction Electrocatalysts in Alkaline Media”, Journal of Materials Research 35, 822 (2020). DOI: 10.1557/jmr.2019.325

2019

[78] Wei Xiong, Kuan Hu, Zhe Li, Yixiang Jiang, Zigang Li*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, “A wearable system based on core-shell structured peptide-Co9S8 supercapacitor and triboelectric nanogenerator”, Nano Energy 66, 104149 (2019). DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104149

[77] Wei Xiong, Zheng Guo, Shijun Zhao*, Qian Wang, Qiyong Xu, Xinwei Wang*, “Facile, Cost-Effective Plasma Synthesis of Self-Supportive FeSx on Fe Foam for Efficient Electrochemical Reduction of N2 under Ambient Conditions”, Journal of Materials Chemistry A 7, 19977 (2019). DOI: 10.1039/C9TA07790A

[76] Qingbo Wa, Wei Xiong, Ran Zhao, Zuyun He, Yan Chen, Xinwei Wang*, “Nanoscale Ni(OH)x Films on Carbon Cloth Prepared by Atomic Layer Deposition and Electrochemical Activation for Glucose Sensing”, ACS Applied Nano Materials 2, 4427 (2019). DOI: 10.1021/acsanm.9b00824

[75] Ran Zhao, Shuang Xiao, Shihe Yang, Xinwei Wang*, “Surface Thermolytic Behavior of Nickel Amidinate and Its Implication on the Atomic Layer Deposition of Nickel Compounds”, Chemistry of Materials 31, 5172 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01267

[74] Xun Guo, Yanjun Fu, Xitong Zhang, Xinwei Wang, Yan Chen, Jianming Xue*, A semi-classical model for the charge exchange and energy loss of slow highly charged ions in ultrathin materials, Matter and Radiation at Extremes 4, 054401 (2019). DOI: 10.1063/1.5110931

[73] Yunmin Zhu, Lei Zhang, Bote Zhao*, Huijun Chen, Xi Liu, Ran Zhao, Xinwei Wang, Jiang Liu, Yan Chen*, Meilin Liu*, Improving the Activity for Oxygen Evolution Reaction by Tailoring Oxygen Defects in Double Perovskite Oxides, Advanced Functional Materials 29, 1901783 (2019). DOI: 10.1002/adfm.201901783 (Highlighted on Inside Back CoverDOI: 10.1002/adfm.201970236)

[72] Lei Li*, Jian-Min Shi, Xu-Qiang Liu, Jian-Qun Yang*, Xin-Wei Wang, Ze-Hong Li, Pu Zheng, Guang Zeng, Current Gain Degradation Model of Displacement Damage for Drift BJTs

[71] Qipeng Fan#, Zheng Guo#, Zhuangzhi Li, Zhengduo Wang, Lizhen Yang, Qiang Chen, Zhongwei Liu*, Xinwei Wang*, (#Equal contribution) DOI: 10.1021/acsaelm.9b00006

[70] Yuanhong Gao, Ya Yi, Xinwei Wang*, Hong Meng, Dangyuan Lei, Xue-Feng Yu, Paul K. Chu, Jia Li*, 

[69] Gaomin Li, Xiaobin Chen, Yuan Gan, Fenglei Li, Mingqi Yan, Fan Ye, Shenghai Pei, Yujun Zhang, Le Wang, Huimin Su, Junfeng Dai, Yuanzhen Chen, Youguo Shi, XinWei Wang, Liyuan Zhang, Shanmin Wang, Dapeng Yu, Fei Ye*, Jia-Wei Mei*, Mingyuan Huang*, Raman spectroscopy evidence for dimerization and Mott collapse in α−RuCl3 under pressures”, Physical Review Materials 3, 023601 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.023601

[68] Xi Liu, Lei Zhang, Yun Zheng, Zheng Guo, Yunmin Zhu, Huijun Chen, Fei Li, Peipei Liu, Bo Yu, Xinwei Wang, Jiang Liu, Yan Chen*, Meilin Liu*, Uncovering the Effect of Lattice Strain and Oxygen Deficiency on Electro-catalytic Activity of Perovskite Cobaltite Thin Films”, Advanced Science 6, 1801898 (2019). DOI: 10.1002/advs.201801898

[67] Yanjun Fu, Xun Guo, Yihan Wang, Xinwei Wang*, Jianming Xue*, An atomically-thin graphene reverse electrodialysis system for efficient energy harvesting from salinity gradient”, Nano Energy 57, 783 (2019). DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.12.075

[66] Ran Zhao, Xinwei Wang*, Initial Growth and Agglomeration during Atomic Layer Deposition of Nickel Sulfide”, Chemistry of Materials 31, 445 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03940

[65] Yantao Su*, Dawei Gu, Youdong Shao, Xinwei Wang, Feng Pan*, Improved electrochemical performance of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 electrodes coated by atomic-layer-deposited Ta2O5”, Functional Materials Letters 12, 1850103 (2019). DOI: 10.1142/S1793604718501035

2018

[64] Zuyun He, Ran Zhao, Xiaofei Chen, Huijun Chen, Yunmin Zhu, Huimin Su, Shengxi Huang, Jianming Xue, Junfeng Dai, Shuang Cheng, Meilin Liu, Xinwei Wang*, Yan Chen*, Defect Engineering in Single-Layer MoS2 Using Heavy Ion Irradiation

[63] Huijun Chen, Zheng Guo, Lei A Zhang, Yifeng Li, Fei Li, Yapeng Zhang, Yu Chen, Xinwei Wang, Bo Yu, Jian-min Shi, Jiang Liu, Chenghao Yang, Shuang Cheng, Yan Chen*, Meilin Liu*,

[62] Fei LiYifeng LiHuijun ChenHao LiYun ZhengYapeng ZhangBo YuXinwei WangJiang LiuChenghao YangYan Chen*, Meilin Liu, Impact of Strain-Induced Changes in Defect Chemistry on Catalytic Activity of Nd2NiO4+δ Electrodes”, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 36926 (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b11877

[61] Sisi Chu, Ran Zhao, Rong Liu, Yuanhong Gao, Xinwei Wang*, Chuan Liu, Jun Chen, Hang Zhou*, Atomic-layer-deposited ultra-thin VOx film as a hole transport layer for perovskite solar cells”, Semiconductor Science and Technology 33, 115016 (2018). DOI: 10.1088/1361-6641/aae071

[60] Ran Zhao, Zheng Guo, Xinwei Wang*, Surface Chemistry during Atomic-Layer Deposition of Nickel Sulfide from Nickel Amidinate and H2S”, The Journal of Physical Chemistry C 122, 21514 (2018). DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b07230

[59] Jue Wang, Zheng Guo, Wei Xiong, Xinwei Wang*, Synthesis of thin-film metal pyrites by an atomic layer deposition approach” (invited Concept), Chemistry - A European Journal  24, 18568 (2018). DOI: 10.1002/chem.201803327

[58] Yuanhong Gao, Yuhao Shi, Hong Meng, Xinwei Wang*, Onset voltage shift in the organic thin-film transistor with an atomic-layer-deposited charge-injection interlayer”, Organic Electronics 62, 248 (2018). (#Equal contribution) DOI: 10.1016/j.orgel.2018.08.004

[57] , , , , , , Generating Sub-nanometer Pores in Single-layer MoS2 by Heavy Ion Bombardment for Gas Separation: A theoretical Perspective”, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 28909 (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b10569

[56] Yajie Yang, Liaoliao Zhang, Jue Wang, Xinwei Wang, Libing Duan, Nan Wang, Fajun Xiao, Yanbo Xie*, Jianlin Zhao, ”, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 19182 (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b02537

[55] Zheng Guo, Xinwei Wang*, Atomic Layer Deposition of the Metal Pyrites FeS2, CoS2, and NiS2”, Angewandte Chemie International Edition 57, 5898 (2018). DOI: 10.1002/anie.201803092

[54] Kuan Hu, Yixiang Jiang, Wei Xiong, Hu Li, Pei-Yu Zhang, Feng Yin, Qianling Zhang, Hao Geng, Fan Jiang*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, Zigang Li*, ”, Science Advances 4, eaar5907 (2018). DOI: 10.1126/sciadv.aar5907

[53] Qun Guo, Zheng Guo, Jianmin Shi, Wei Xiong, Haibao Zhang, Qiang Chen, Zhongwei Liu*, Xinwei Wang*, Atomic Layer Deposition of Nickel Carbide from a Nickel Amidinate Precursor and Hydrogen Plasma”, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 8384 (2018). (#Equal contribution) DOI: 10.1021/acsami.8b00388

[52] Qun Guo, Zheng Guo, Jianmin Shi, Lijun Sang, Bo Gao, Qiang Chen, Zhongwei Liu*, Xinwei Wang*, Fabrication of nickel and nickel carbide thin films by pulsed chemical vapor deposition” (invited), MRS Communications 8, 88 (2018). (#Equal contribution) DOI: 10.1557/mrc.2018.21

[51] Yan Chen*, Shengxi Huang, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Kedi Yin, Xi Ling, Xinwei Wang, Jianmin Xue, Mildred Dresselhaus, Jing Kong*, Bilge Yildiz*, Tuning Electronic Structure of Single Layer MoS2 through Defect and Interface Engineering”, ACS Nano 12, 2569 (2018). DOI: 10.1021/acsnano.7b08418

[50] Wei Xiong#Atomic layer deposition of nickel carbide for supercapacitors and electrocatalytic hydrogen evolution”, Journal of Materials Chemistry A 6, 4297 (2018). (#Equal contribution) DOI: 10.1039/C7TA10202J (Highlighted on Inside Front Cover, DOI: 10.1039/C8TA90053A)

2017

[49] Wei Xiong, Zheng Guo, Hao Li, Ran Zhao, Xinwei Wang*, “Rational Bottom-Up Engineering of Electrocatalysts by Atomic Layer Deposition: A Case Study of FexCo1-xSy-Based Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution”, ACS Energy Letters 2, 2778 (2017). DOI: 10.1021/acsenergylett.7b01056

[48] Hao Li, Zheng Guo, Xinwei Wang*, “Atomic-layer-deposited ultrathin Co9S8 on carbon nanotubes: an efficient bifunctional electrocatalyst for oxygen evolution/reduction reactions and rechargeable Zn-air batteries”, Journal of Materials Chemistry A 5, 21353 (2017). DOI: 10.1039/C7TA06243E (Highlighted in Advances in Engineering)

[47] Xinwei Wang*, “Atomic Layer Deposition of Cobalt, Nickel, and Iron Sulfides: Synthesis and Applications” (invited), ECS Transactions 80, 77 (2017). DOI: 10.1149/08003.0077ecst

[46] Qian Sheng, Yanbo Xie*, Jun Li, Xinwei Wang*, Jianming Xue*, “Transporting an ionic-liquid/water mixture in a conical nanochannel: a nanofluidic memristor”, Chemical Communications 53, 6125 (2017). DOI: 10.1039/C7CC01047H

[45] Youdong Shao#, Zheng Guo#, Hao Li, Yantao Su, Xinwei Wang*, “Atomic Layer Deposition of Iron Sulfide and Its Application as a Catalyst in the Hydrogenation of Azobenzenes”, Angewandte Chemie International Edition 56, 3226 (2017). (#Equal contribution) DOI: 10.1002/anie.201700449

[44] Xiangbo Meng*, Xinwei Wang*, Dongsheng Geng*, Cagla Ozgit-Akgun*, Nathanaelle Schneider*, Jeffrey W. Elam*, “Atomic Layer Deposition for Nanomaterials Synthesis and Functionalization in Energy Technology” (review), Materials Horizons 4, 133 (2017). DOI: 10.1039/C6MH00521G  (Highlighted on Back Cover, DOI: 10.1039/C7MH90008B)

[43] Ran Zhao, Yuanhong Gao, Zheng Guo, Yantao Su, Xinwei Wang*, “Interface Energy Alignment of Atomic-Layer-Deposited VOx on Pentacene: an In-Situ Photoelectron Spectroscopy Investigation”, ACS Applied Materials & Interfaces 9, 1885 (2017). DOI: 10.1021/acsami.6b12832

[42] Xinwei Wang*, Zheng Guo, Yuanhong Gao, Jue Wang, “Atomic layer deposition of vanadium oxide thin films from tetrakis(dimethylamino)vanadium precursor”, Journal of Materials Research 32, 37 (2017). (Invited for Annual Issue: 2017 Early Career Scholars in Materials Science) DOI: 10.1557/jmr.2016.303

2016

[41] Xiabing Lou, Hong Zhou, Sang Bok Kim, Sami Alghamdi, Xian Gong, Jun Feng, Xinwei Wang, Peide D. Ye, Roy G. Gordon*, “Epitaxial Growth of MgxCa1-xO on GaN by Atomic Layer Deposition”, Nano Letters 16, 7650 (2016). DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03638

[40] Yantao Su,  Chao Xin,  Yancong Feng, Qinxian Lin, Xinwei Wang, Jun Liang, Jiaxin Zheng, Yuan Lin, Feng Pan*, “Band Alignment for Rectification and Tunneling Effects in Al2O3 Atomic-Layer-Deposited on Back Contact for CdTe Solar Cell”, ACS Applied Materials & Interfaces 8, 28143 (2016). DOI: 10.1021/acsami.6b07421

[39] Xin Liang*, Xinwei Wang, “Modeling of θ → α alumina lateral phase transformation with applications to oxidation kinetics of NiAl-based alloys”, Materials & Design 112, 519 (2016). DOI: 10.1016/j.matdes.2016.10.001

[38] Haitao Zhang, Zheng Guo, Qiang Chen, Xinwei Wang, Zhengdo Wang, Zhongwei Liu*, “Deposition of silicon oxide coatings by atmospheric pressure plasma jet for oxygen diffusion barrier applications”, Thin Solid Films 615, 63 (2016). DOI: 10.1016/j.tsf.2016.06.042

[37] Yuanhong Gao, Youdong Shao, Lijia Yan, Hao Li, Yantao Su, Hong Meng, Xinwei Wang*, “Efficient Charge Injection in Organic Field-Effect Transistors Enabled by Low-Temperature Atomic Layer Deposition of Ultrathin VOx Interlayer”, Advanced Functional Materials 26, 4456 (2016). DOI: 10.1002/adfm.201600482 (Highlighted on Inside Back CoverDOI: 10.1002/adfm.201670160)

[36] Zhengduo Wang, Huiqin Zhu, Lizhen Yang*, Xinwei Wang, Zhongwei Liu, Qiang Chen, “Plasma Modified Polypropylene Membranes as the Lithium-Ion Battery Separators”, Plasma Science and Technology 18, 424 (2016). DOI: 10.1088/1009-0630/18/4/16

[35] Hao Li#, Youdong Shao#, Yantao Su, Yuanhong Gao, Xinwei Wang*, “Vapor-Phase Atomic Layer Deposition of Nickel Sulfide and Its Application for Efficient Oxygen-Evolution Electrocatalysis”, Chemistry of Materials 28, 1155 (2016). (#Equal contribution) DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04645

[34] Yantao Su, Yu Sui*, Xianjie Wang, Yang Wang, Xiaoyang Liu, Xinwei Wang, Feng Pan*, “Magnetocaloric Properties and Universal Behavior in Electron-doped Manganite Ca0.88Dy0.12MnO3”, Journal of Alloys and Compounds 667, 1 (2016). DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.01.155

[33] Qian Sheng, Xinwei Wang*, Yanbo Xie, Ceming Wang, Jianming Xue*, “A capacitive-pulse model for nanoparticle sensing by single conical nanochannels”, Nanoscale 8, 1565 (2016). DOI:10.1039/C5NR07596C

[32] Suihan Cui, Yi Wei, Tongchao Liu, Wenjun Deng, Zongxiang Hu, Yantao Su, Hao Li, Maofan Li, Hua Guo, Yandong Duan, Weidong Wang, Mumin Rao, Jiaxin Zheng*, Xinwei Wang*, Feng Pan*, “Optimized Temperature Effect of Li-Ion Diffusion with Layer Distance in Li(NixMnyCoz)O2 Cathode Materials for High Performance Li-Ion Battery”, Advanced Energy Materials 6, 1501309 (2016). DOI:10.1002/aenm.201501309

2015

[31] Yantao Su, Suihan Cui, Zengqing Zhuo, Wanli Yang, Xinwei Wang*, Feng Pan*, “Enhancing the High-Voltage Cycling Performance of LiNi5Mn0.3Co0.2O2 by Retarding Its Interfacial Reaction with an Electrolyte by Atomic-Layer-Deposited Al2O3”, ACS Applied Materials & Interfaces 7, 25105 (2015). DOI:10.1021/acsami.5b05500

[30] Hao Li#, Yuanhong Gao#, Youdong Shao, Yantao Su, Xinwei Wang*, “Vapor-Phase Atomic Layer Deposition of Co9S8 and Its Application for Supercapacitors”, Nano Letters 15, 6689 (2015). (#Equal contribution) DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02508

[29] Zheng Guo#, Hao Li#, Qiang Chen, Lijun Sang, Lizhen Yang, Zhongwei Liu*, Xinwei Wang*, “Low-Temperature Atomic Layer Deposition of High Purity, Smooth, Low Resistivity Copper Films by Using Amidinate Precursor and Hydrogen Plasma”, Chemistry of Materials 27, 5988 (2015). (#Equal contribution) DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b02137

[28] Ceming Wang, Qibin Fu, Xinwei Wang*, Delin Kong, Qian Sheng, Yugang Wang, Qiang Chen, Jianming Xue*, “Atomic Layer Deposition Modified Track-Etched Conical Nanochannels for Protein Sensing”, Analytical Chemistry 87, 8227 (2015). DOI: 10.1021/acs.analchem.5b01501

[27] Jun Liang, Qinxian Lin, Hao Li, Yantao Su, Xiaoyang Yang, Zhongzhen Wu, Jiaxin Zheng, Xinwei Wang, Yuan Lin, Feng Pan*, “Rectification and tunneling effects enabled by Al2O3 atomic layer deposited on back contact of CdTe solar cells”, Applied Physics Letters 107, 013907 (2015). DOI: 10.1063/1.4926601

[26] Yi Wei, Jiaxin Zheng, Suihan Cui, Xiaohe Song, Yantao Su, Wenjun Deng, Zhongzhen Wu, Xinwei Wang, Weidong Wang, Mumin Rao, Yuan Lin, Chongmin Wang, Khalil Amine, Feng Pan*, “Kinetics Tuning of Li-Ion Diffusion in Layered Li(NixMnyCoz)O2”, Journal of the American Chemical Society 137, 8364 (2015). DOI: 10.1021/jacs.5b04040

[25] Weisen Li, Xinwei Wang*, Xitong Zhang, Shijun Zhao, Huiling Duan, Jianming Xue*, “Mechanism of the Defect Formation in Supported Graphene by Energetic Heavy Ion Irradiation: the Substrate Effect”, Scientific Reports 5, 9935 (2015). DOI: 10.1038/srep09935

[24] Jiangtao Hu, Jiaxin Zheng, Leilei Tian, Yandong Duan, Lingpiao Lin, Suihan Cui, Hao Peng, Tongchao Liu, Hua Guo, Xinwei Wang, Feng Pan*, “Core-Shell Nanohollow-γ-Fe2O3@Graphene Hybrid Prepared through the Kirkendall Process as High Performance Anode Materials for Lithium Ion Battery”, Chemical Communications 51, 7855 (2015). DOI: 10.1039/c5cc01195g

[23] Yan Wang, Zhonggao Xia, Jun Liang, Xinwei Wang, Yiming Liu, Chuan Liu*, Shengdong Zhang, Hang Zhou*, “Towards printed perovskite solar cells with cuprous oxide hole transporting layer: a theoretical design”, Semiconductor Science and Technology 30, 054004 (2015). DOI: 10.1088/0268-1242/30/5/054004

2014

[22] Qian Sheng, Lin Wang, Ceming Wang, Xinwei Wang*, Jianming Xue*, “Fabrication of nanofluidic diodes with polymer nanopores modified by atomic layer deposition”, Biomicrofluidics 8,052111 (2014). DOI: 10.1063/1.4896474

[21] Lin Wang, Ran Zhao, Xin-wei Wang, Lei Mei, Li-yong Yuan, Shu-ao Wang, Zhi-fang Chai, Wei-qun Shi*, “Size-Tunable Synthesis of Monodispersed Thorium Dioxide Nanoparticles and their Performance on the Adsorption of Dye Molecules”, CrystEngComm 16, 10469 (2014). DOI: 10.1039/c4ce01731e

[20] Lin Wang, Ran Zhao, Cong-zhi Wang, Li-yong Yuan, Zhan-jun Gu, Chengliang Xiao, Shu-ao Wang, Xin-wei Wang, Yu-liang Zhao, Zhi-fang Chai*, Weiqun Shi*, “Template-Free Synthesis and Mechanistic Study of Porous Three-Dimensional Hierarchical Uranium-Containing and Uranium Oxide Microspheres”, Chemistry - A European Journal 20, 12655 (2014). DOI: 10.1002/chem.201403724

[19] L. Dong, X.W. Wang, J.Y. Zhang, X.F. Li, X.B. Lou, N. Conrad, H. Wu, R.G. Gordon, and P. D. Ye*, “III-V CMOS Devices and Circuits with High-Quality Atomic-Layer-Epitaxial La2O3/GaAs Interface”, 2014 Symposium on VLSI Technology, 50 (2014).


2013 and before

at Harvard University

[18] Xinwei Wang, Lin Dong, Jingyun Zhang, Yiqun Liu, Peide D. Ye, Roy G. Gordon*, “Heteroepitaxy of La2O3and La2-xYxO3 on GaAs (111)A by atomic layer deposition: achieving low interface trap density”, Nano Letters 13, 594 (2013). DOI: 10.1021/nl3041349

[17] Xinwei Wang, Roy G. Gordon*, “High quality epitaxy of ruthenium dioxide, RuO2, on rutile titanium dioxide, TiO2, by pulsed chemical vapor deposition”, Crystal Growth & Design 13, 1316 (2013). DOI: 10.1021/cg301801h

[16] Xinwei Wang, Roy Gordon*, “Smooth, low-resistance, pinhole-free, conformal ruthenium films by pulsed chemical vapor deposition”, ECS Journal of Solid State Science and Technology 2, N41 (2013). DOI: 10.1149/2.003303jss

[15] Mengwei Si, Jiangjiang Gu, Xinwei Wang, Jiayi Shao, Xuefei Li, Michael J. Manfra, Roy G. Gordon, Peide D. Ye*, “Effects of forming gas anneal on ultrathin InGaAs nanowire metal-oxide-semiconductor field-effect transistors”, Applied Physics Letters 102, 093505 (2013). DOI: 10.1063/1.4794846

[14] Jiangjiang J. Gu, Xinwei Wang, Heng Wu, Roy G. Gordon, Peide D. Ye*, “Variability improvement by interface passivation and EOT scaling of InGaAs nanowire MOSFETs”, IEEE Electron Device Letters 34, 608 (2013). DOI: 10.1109/LED.2013.2248114

[13] L. Dong, X. W. Wang, J. Y. Zhang, X. F. Li, R. G. Gordon, P. D. Ye*, “GaAs Enhancement-mode NMOSFETs Enabled by Atomic Layer Epitaxial La1.8Y0.2O3 as Dielectric”, IEEE Electron Device Letters 34, 487 (2013). DOI: 10.1109/LED.2013.2244058

[12] M. Si, X. Lou, X. Li, J. J. Gu, H. Wu, X. Wang, J. Zhang, R. G. Gordon, P. D. Ye*, “Performance enhancement of gate-all-around InGaAs nanowire MOSFETs by raised source and drain structure”, IEEE 71st Device Research Conference (DRC), 19 (2013).

[11] Ho-Jin Son#, Xinwei Wang#, Chaiya Prasittichai, Nak Cheon Jeong, Titta Aaltonen, Roy G. Gordon*, Joseph T. Hupp*, “Glass-encapsulated light harvesters: more efficient dye-sensitized solar cells by deposition of self-aligned, conformal and self-limited silica layers”, Journal of the American Chemical Society 134, 9537 (2012). (#Equal contribution)  DOI: 10.1021/ja300015n

[10] Matt Pharr, Kejie Zhao, Xinwei Wang, Zhigang Suo, Joost Vlassak*, “Kinetics of Initial Lithiation of Crystalline Silicon Electrodes of Lithium-Ion Batteries”, Nano Letters 12, 5039 (2012). DOI: 10.1021/nl302841y

[9] Xinwei Wang, Omair Saddat, Bin Xi, Xiabing Lou, Richard J. Molnar, Tomás Palacios, Roy G. Gordon*, “Atomic layer deposition of Sc2O3 for passivating AlGaN/GaN high electron mobility transistor devices”, Applied Physics Letters 101, 232109 (2012). DOI: 10.1063/1.4770071

[8] J. J. Gu, X. W. Wang, J. Shao, A. T. Neal, M. J. Manfra, R. G. Gordon, P. D. Ye*, “III-V Gate-all-around Nanowire MOSFET Process Technology: From 3D to 4D”, IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 529 (2012).

[7] J. J. Gu, X. W. Wang, H. Wu, J. Shao, A. T. Neal, M. J. Manfra, R. G. Gordon, P. D. Ye*, “20-80nm Channel Length InGaAs Gate-all-around Nanowire MOSFETs with EOT=1.2nm and Lowest SS=63mV/dec”, IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 633 (2012). (Featured in IEDM Highlights)

[6] J. J. Gu, X. W. Wang, J. Shao, A. T. Neal, M. J. Manfra, R. G. Gordon, P. D. Ye*, “III-V 4D Transistors”, IEEE 70th Device Research Conference (DRC), Late News, 1 (2012).

[5] Yanjie Cui, Xinwei Wang, You Zhou, Roy Gordon, Shriram Ramanathan*, “Synthesis of vanadium dioxide thin films on conducting oxides and metal–insulator transition characteristics”, Journal of Crystal Growth 338, 96, (2012). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2011.10.025

at PKU

[4] Yanbo Xie, Jianming Xue*, Lin Wang, Xinwei Wang, Ke Jin, Long Chen, Yugang Wang, “Surface modification of single track-etched nanopores with surfactant CTAB”, Langmuir 25, 8870, (2009). DOI: 10.1021/la9017213

[3] L. Wang, W. Guo, Y. B. Xie, X. W. Wang, J. M. Xue*, Y. G. Wang, “Nanofluidic diode generated by pH gradient inside track-etched conical nanopore”, Radiation Measurements 44, 1119, (2009). DOI: 10.1016/j.radmeas.2009.10.042

[2] Yanbo Xie, Xinwei Wang, Jianming Xue*, Ke Jin, Long Chen, Yugang Wang, “Electric energy generation in single track-etched nanopores”, Applied Physics Letters 93, 163116, (2008). DOI: 10.1063/1.3001590

[1] Xinwei Wang, Jianming Xue*, Lin Wang, Wei Guo, Weiming Zhang, Yugang Wang*, Qi Liu, Hang Ji, Qi Ouyang, “How the geometric configuration and the surface charge distribution influence the ionic current rectification in nanopores”, Journal of Physics D: Applied Physics 40, 7077 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/22/032