Home > People > Past group members
picture
Dr. Shuo Liang
(2004-2009)
picture
Dr. Bo Chen
(2005-2010)
picture
Dr. Xuguang Gao
(2004-2010)
picture
Dr. Hui Liu
(2005-2010)
picture
Dr. Zheng Chen
(2006-2011)
picture
Gang Fu
(2006-2011)
picture
Dr. Lei Wang
(2004-2011)
picture
Dr. Junyang Liu
(2006-2011)
picture
Dr. Lu Dai
(2005-2012)
picture
Dr. Mingzhong Wang
Postdoc(2011-2013)
picture
Dr. Bohua Long
Postdoc(2010-2012)
picture
Dr. Shuo Li
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Ying Jin
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Shoubing Tang
Postdoc(2008-2010)
picture
Xiangyang Feng
Visiting Student(2011-2013)
picture
Rongxuan Zhang
Visiting Student(2010-2012)
picture
Huichao Luo
Visiting Student(2008-2010)
picture
Juefei Zhang
Visiting Student(2009-2010)
Ren-Qi
Qi Ren
Research Assistant (2005-2011)
Li-Peng
Peng Li
Research Assistant
picture
Peipei Li
(2010-2014)
picture
Changshan Lv
Visiting student(2010-2013)
picture
Dr. Liankai Song
(2008-2013)
picture
Dr. Honggang Gui
( 2009-2014)
picture
Dr. Shiwei Qu
( 2009-2014)
picture
Junmin Feng
(2012-2015)
picture
Yang Liu
(2011-2015)
picture
Dr. Yi’an Guo
(2010-2015)
picture
Dr. Xiao Ma
( 2010-2015)
picture
Dr. Honghui Lei
( 2009-2014)
picture
Dr. Jingjing Zhou
( 2011-2016)
Chen-Ying
Ying Chen
(2012-2016)
picture
Yang Li
( 2010-2015)
Chen-Kai
Kai Chen
(2012-2017)

(2017-2019

Postdoctoral Fellow)

Gao-Bowen
Bowen Gao
(2012-2017)
Wang-Lushun
Lushun Wang
(2012-2017)
闫博
Dr. Jialei Yan
(2012-2018)
Liao Linping
Linping Liao
(2013-2018)
Zhao Meng
Meng Zhao
(2013-2018)
Langlang Liu
(Visiting Student 2017-2019)
Yu-Jie
Jie Yu
(2013-2019)
Xuelei Jia
( 2014-2020)
程莹莹
Yingying Chen
( 2015-2020)
杨明泽
Mingze Yang
( 2016-2021)
福松
Fusong Wu
(2016-2022)
Feipeng Han
(2017-2022)
Yi Xiao
(2017-2023)
Dr. Yiwen Zheng
(2020-2022) Postdoctoral Fellow
Dr. Weitao Sun
(2020-2023)

Postdoctoral Fellow

Dr. Yi-an Guo
(Former Co-Principle Investigator)
Dr. Chao Xu

(2020-2022)

“Tsinghua – Peking University” Joint Postdoctoral Fellow