Part II Publications in peer-reviewed journals

2001-2010

 1. “Total Synthesis of Grassypeptolide”, Hui Liu, Yuqing Liu, Xiangyou Xing, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Commun. 2010, 46, 7486-7488.
 2. “Synthesis of the Macrocyclic Core of Iriomoteolide-1a”, Shuo Li, Zheng Chen, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Commun. 2010, 46, 4773-4775.
 3. “Total Synthesis and Stereochemical Reassignment of Bisebromoamide”, Xuguang Gao, Yuqing Liu, Shuqin Kwong, Zhengshuang Xu, and Tao Ye, Lett. 2010, 12,    3018-3021.
 4. “Synthesis of the C9−C23 (C9’-C23’) Fragment of the Dimeric Natural Product Rhizopodin”, Zheng Chen, Liankai Song, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Lett. 2010, 12, 2036-2039.
 5. “Total Synthesis of Sintokamide C”, Ying Jin, Yuqing Liu, Zhuo Wang, Shuqin Kwong, Zhengshuang Xu, and Tao Ye, Lett. 2010, 12, 1100-1103.
 6. “Towards the Stereochemical Assignment of Natural Lydiamycin A”, Bo Chen, Lu Dai, Hui Zhang, Wenfei Tan, Zhengshuang Xu, and Tao Ye, Commun. 2010,      46, 574-576.
 7. “Total Synthesis of Largamide H”, Shuo Liang, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Commun. 2010, 46, 153-155.
 8. “Progress towards the Total Synthesis of Scytonemin A: Asymmetric Synthesis of (2S,3R,4R)-4-Hydroxy-3-methylproline” Lei Wang, Junyang Liu, Hui Zhang,       Zhengshuang Xu, Tao Ye, Synlett, 2010, 563-566.
 9. “Nuclear Entry of Active Caspase-3 Is Facilitated by Its P3-Recognition-Based Specific Cleavage Activity”, Min Luo, Zhiyong Lu, He Sun, Kehu Yuan, Quancang Zhang, Sha Meng, Fangxun Wang, Hongchun Guo, Xiaofang Ju, Yuqing Liu, Tao Ye, Zhigang Lu and Zhonghe Zhai, Cell Res., 2010, 20, 211-222.
 10. “Stereoselective Synthesis of C1-C12 Fragment of Thuggacins”, Shoubin Tang, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Tetrahedron: Asymmetry, 2009, 20, 2027-32.
 11. “Total Synthesis of Emericellamides A & B” Shuo Li, Shuo Liang, Wenfei Tan, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Tetrahedron 2009, 65, 2695-2702.
 12. “Therapeutic targeting of the PDGF and TGF-beta-signaling pathways in hepatic stellate cells by PTK787/ZK22258”, Yuqing Liu, Xiao Ming Wen, Eric Lik Hang Lui, Scott L        Friedman, Wei Cui, Nancy Pei Shan Ho, Lei Li, Tao Ye, Sheung Tat Fan, Hui Zhang,       Laboratory Investigation 2009, 89, 1152–60.
 13. “PTK787/ZK22258 Attenuates Stellate Cell Activation and Hepatic Fibrosis in vivo by Inhibiting VEGF Signaling”, Yuqing Liu, Eric Lik Hang Lui, Scott L Friedman, Lei Li, Tao Ye, Yongjun Chen, Ronnie T Poon, Jana Wo, Tsz Wai Kok, Sheung Tat Fan Laboratory Investigation 2009, 89, 209–221.
 14. “Total Synthesis of Largazole” Qi Ren, Lu Dai, Hui Zhang, Wenfei Tan, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Synlett, 2008, 2379-83.
 15. “Total Synthesis of the Proposed Structure of LL15G256g” Shuo Li, Shuo Liang, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Synlett, 2008, 569-74.
 16. “The First Total Synthesis of Aeruginosamide” Zhiyong Chen, Tao Ye, New J. Chem. 2006, 30, 518-20.
 17. “CUL4-DDB1 ubiquitin ligase interacts with multiple WD40-repeat proteins and regulates histone methylation” Leigh Ann Higa, Min Wu, Tao Ye, Ryuji Kobayashi,     Hong Sun and Hui Zhang, Nature Cell Biology 2006, 8, 1277-83.
 18. “L2DTL/CDT2 and PCNA Interact with p53 and Regulate p53 Polyubiquitination and Protein Stability through MDM2 and CUL4A/DDB1 Complexes”, Damon Banks,      Min Wu, Leigh Ann Higa, Nadia Gavrilova, Junmin Quan, Tao Ye, Ryuji Kobayashi,   Hong Sun, Hui Zhang, Cell Cycle 2006, 15, 1719-29.
 19. “Total Synthesis of Lyngbyabellin A”, Heungwing Pang, Zhengshuang Xu, Zhiyong Chen and, Tao Ye, Org. Chem.2005, 2, 699-702
 20. “Enantiocontrol in Intermolecular Cyclopropanations: Use of Diazosulphonate Esters” Tao Ye, Congying Zhou, New J. Chem. 2005, 29, 1159-63.
 21. “Synthesis of 2,4,5-Trisubstituted Thiazoline via a Novel Stereoselective Intramolecular Conjugate Addition” Zhengshuang Xu, Tao Ye Tetrahedron: Asymmetry, 2005, 16, 1905-12.
 22. “The Total Synthesis and Reassignment of Stereochemistry of Dragonamide” Hongliang Chen, Yaqing Feng, Zhengshuang Xu, Tao Ye, Tetrahedron 2005, 61, 11132-40
 23. “Diastereoselective Synthesis of the Acyl Side-Chain and Amino Acid (2S,3R)-3- Hydroxy-3-Methylproline Fragments of Polyoxypeptin A”, Zhiyong Chen, Tao Ye,    Synlett. 2005, 2781-85.
 24. “Total Synthesis of Pitipeptolide A” Yungui Peng, Heungwing Pang, Zhengshuang Xu and, Tao Ye, Org. Chem. 2005, 2, 703-6.
 25. “Synthesis of the Polyketide Segment of Apratoxin A” Zhengshuang Xu, Zhiyong Chen, Tao Ye, Tetrahedron: Asymmetry, 2004, 15, 355-63.
 26. “Stereocontrolled Synthesis of Onchidins” Yungui Peng, Heung Wing Pang, Tao Ye Organic Lett. 2004, 6, 3781-84.
 27. “Total Synthesis and Biological Testing of Isomers of Onchidin” Yungui Peng, Heung Wing Pang, Yuqing Liu, Tao Ye, Peptides 2004, 291-92.
 28. “Total Synthesis of cis, cis-Ceratospongamide” Zhiyong Chen, Jingen Deng, Tao Ye ARKIVOC 2003, Part VII, page 268-285, invited paper
 29. “The Total Synthesis and Stereochemical Revision of Yanucamide A” Zhengshuang Xu , Yungui Peng, Tao Ye*, Organic Lett. 2003, 5, 2821-24.
 30. “Total Synthesis of (+)-Phorboxazole A, a Potent Cytostatic Agent from the Sponge       Phorbas” Gerald Pattenden, Miguel A. González, Paul B. Little, David S. Millan,     Alleyn T. Plowright, James A. Tornos and Tao Ye, Organic and Biomolecular        Chemistry 2003,1, 4173-208.
 31. “Highly Efficient and Practical Resolution of 1,1’-Spirobiindane-7,7’-diol by Inclusion Crystallization with N-Benzylcinchonidium Chloride”, Ju-Hua Zhang, Jian Liao, Xin Cui, Kai-Bei Yu, Jin Zhu, Jin-Gen Deng, Shou-Fei Zhu, Li-Xin Wang, Qi-Lin Zhou, Lung Wa Chung, Tao Ye, Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 1363-66.
 32. “Total Synthesis of (+)-Curacin A, a Novel Antimitotic Metabolite from a Cyanobacterium” James C. Muir, Gerald Pattenden, Tao Ye, Chem. Soc., Perkin   Trans. 1, 2002, (20), 2243–50.